Từ Cửu Môn Hồi Ức Remix (辞九门回忆) | Phim HongKong Lưu Đức Hoa, Chung Tử Đơn Mới Nhất 2022 mới nhất 2023

Từ Cửu Môn Hồi Ức Remix (辞九门回忆) | Phim HongKong Lưu Đức Hoa, Chung Tử Đơn Mới Nhất 2022 mới nhất 2023

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video Từ Cửu Môn Hồi Ức Remix (辞九门回忆) | Phim HongKong Lưu Đức Hoa, Chung Tử Đơn Mới Nhất 2022

Từ Cửu Môn Đồ Ức Remix (辞九门最了) | Phim HongKong Lưu Đức Hoa, Chung Tử Đơn Mới Nhất 2022 Liên Tất 0795517194 để được báo giá cũng như hỏi trực tiếp về sản phẩm. ►Donate: VCB: 9795517194 MOMO: 0795517194 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ►lyrics: 一 曲 定重楼 一眼 半 yì Qǔ yǎn bànshēng chóu Một khōc định Trọng Lâu, yǎn năt nạn nửa tính tạn 看的全都那花谲云深 Kàn de quán dōu shì nà guǐjué yǒng Nhạt đế là sự kiện quyểt hội lên cuốn của 入得歌门不回首Rù de cǐ mén bù huíshǒu Lữ đội đồng số nhài không quay đường đồng 宣之于口 Wúxū xuān zhī yú kǒu Cường đi nội đường bải đến đội 案再拜 Wǒ duì àn zài bài ta bài dỡ một bàn dài 那风雨瓢泋的残陋再聚首Nà fēngyǔ piáopō de cán lòu zài jùshǒu Mưa gió 天 bạt hại sum điều ội đầu chế đoạn đại tàn 戏子多秋 Xì tử duō qiū Kiếp con hát khách sạn qua bao mău thu 可怙一处情深旧 Kělián yí chù qíng shēn jiù Đương đượng đến Đến tình xỹa 满座衣冠皆老朽 Mǎnzuò yīguān jiē lǎoxiǔ Rạp số, áo mới đến hội hủ 黄泉故事无止休 Huángquán gùshi wú zhǐ xiū Câu tàngsọ đến vàngì không tự phục 戏无骨难不ú wú gǔ nán zuǒyòu huàn guò yì zhé yòu chóngtóu Kích không có qêt khó chi pộng, định sang yến màn đến động 只道最是人间不能留 Zhǐ dào zuì shì rénjiān mặt phẳng Lưu Đới đội đến đội nhân gian không đến đội đại 天家 Wù chuǎng tiān jiā Đạn Đạn đạo Thiên Gia 名余放下手中砂 Quàn yú fàngxià shǒuzhōng shān chỉ ta buông Địcát cát trong tay 张口欲唱声协小名 Zhāngkǒu yù chàng shēng quê yǎ 是电视时时 hát yội đầu cameratạn 粉面抾衣叫个假 Fěn miàn pī yī jiào gè jiǎ Mặn đội yī jiào gè jiǎ Mạn hội yī jiào gè jiǎ Mạn đến áo tại là độ tại đến 余来安安安安安下 Lián yú lái ānzuò xià bù gǎn zhānrǎn fó qián chá Thường ta đến khách sạn, không đến chế chến thết Phạt 只作凡人赴雪月风花 Zhǐ zuò fánrén fù xuě yuè fēng huā Cho làm người đến nơi phong hoa ngọc nguyệt đến đến đến 打散结发扣 Rào guò yānzhī lóu dǎ sàn jié fà kòu Vòng qua Yết chi đếu, phá tan hại duyên lãng tóc 唱的全都那情深不寿 Chàng de quán dōu shì nà qíng shēn bú shòu Hát lên tiên là tình入队小入入得束门不回首 Rù de cǐ mén bù huíshǒu Leều: động hội không quay đười động 宣之于口 Wúxū xuān zhī yú kǒu Cấn đội đi nội bộ đội trưởng zhēyǎn Nà fēngyǔ piáopō de cán lòu bēi yǐ jiù Mưa gió 高 bēi yǐ jiù Mưa gió 高b bạt moi xí đại tàn, bia thay củ 戏子多秋 Xì tử duō qiū Kiếp con hát điền qua bảo mău thu 可怙一处情深旧 Kělián yí chù qíng shēn jiù Động đến hại tình xưa 满座衣冠皆老朽 Mǎnzuò yīguān jiē lǎoxiǔ Rạp tiến của 黄故事无止休 Huángquán gùshi wú zhǐ xiū Câu mò đến lỗ vàng không sốmềmụ 戏无骨难生来 可过一折又重头 Xì wú gǔ nán zuǒyòu huàn guò yì zhé yòu sangtóu Kích không có qêt màn 小是人间不可留 Zhǐ dào zuì shì rénjiān bùnéng liú Chọn đội định cuối nhân gian không đến với đại đội tạn tại Wù chuǎng tiān jiā Leập tại đầu Thiên Gia 廲余放下手中砂 Quàn yú fàngxià shǒuzhōng shā Khuyên ta buông hấc cát trong tay 送那人御街打马 Sòng nà rén yù jiē dǎ mǎxây đười đội xe nười đăi phố 才子佳人断佳话 Cáizǐ jiārén duàn jiāhuà Tài kiệt giai đoạn y giaiệi tại 余来苦师下汌 jiārén duàn jiāhuà Tài kiệt giai đoạn y giaiệi tại 余来苦师下汌不南佶 lái xe Lián y得佬kǔ yàn xià qiú bùdé fó qián chá Thường ta đến, mỹ xuất đến, của không định chén trà một Phật 只留三寸土种二月花 Zhǐ liú sān cùn tǔ zhòng èr yuè huā Chọn dục ក្រ ba tấc tạn tại hoa hải ក្រ ង្រ កា នា ប្រ្រ្រា ប្រ្រ្រា ប្រ្រ្រា ប្រ្រ្រា ប្រ្រ្រា ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ►Shoppe : ►Lazada : ►Cửa hàng Tiktok : ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬ ▬ #ntpoptics #biettriky #biettrikyremix #biezhiji #别知己 #phimhongkong .

Từ Cửu Môn Hồi Ức Remix (辞九门回忆) | Phim HongKong Lưu Đức Hoa, Chung Tử Đơn Mới Nhất 2022 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=aZ5gsTZL5SA

Tags của Từ Cửu Môn Hồi Ức Remix (辞九门回忆) | Phim HongKong Lưu Đức Hoa, Chung Tử Đơn Mới Nhất 2022: #Từ #Cửu #Môn #Hồi #Ức #Remix #辞九门回忆 #Phim #HongKong #Lưu #Đức #Hoa #Chung #Tử #Đơn #Mới #Nhất

Bài viết Từ Cửu Môn Hồi Ức Remix (辞九门回忆) | Phim HongKong Lưu Đức Hoa, Chung Tử Đơn Mới Nhất 2022 có nội dung như sau: Từ Cửu Môn Đồ Ức Remix (辞九门最了) | Phim HongKong Lưu Đức Hoa, Chung Tử Đơn Mới Nhất 2022 Liên Tất 0795517194 để được báo giá cũng như hỏi trực tiếp về sản phẩm. ►Donate: VCB: 9795517194 MOMO: 0795517194 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ►lyrics: 一 曲 定重楼 一眼 半 yì Qǔ yǎn bànshēng chóu Một khōc định Trọng Lâu, yǎn năt nạn nửa tính tạn 看的全都那花谲云深 Kàn de quán dōu shì nà guǐjué yǒng Nhạt đế là sự kiện quyểt hội lên cuốn của 入得歌门不回首Rù de cǐ mén bù huíshǒu Lữ đội đồng số nhài không quay đường đồng 宣之于口 Wúxū xuān zhī yú kǒu Cường đi nội đường bải đến đội 案再拜 Wǒ duì àn zài bài ta bài dỡ một bàn dài 那风雨瓢泋的残陋再聚首Nà fēngyǔ piáopō de cán lòu zài jùshǒu Mưa gió 天 bạt hại sum điều ội đầu chế đoạn đại tàn 戏子多秋 Xì tử duō qiū Kiếp con hát khách sạn qua bao mău thu 可怙一处情深旧 Kělián yí chù qíng shēn jiù Đương đượng đến Đến tình xỹa 满座衣冠皆老朽 Mǎnzuò yīguān jiē lǎoxiǔ Rạp số, áo mới đến hội hủ 黄泉故事无止休 Huángquán gùshi wú zhǐ xiū Câu tàngsọ đến vàngì không tự phục 戏无骨难不ú wú gǔ nán zuǒyòu huàn guò yì zhé yòu chóngtóu Kích không có qêt khó chi pộng, định sang yến màn đến động 只道最是人间不能留 Zhǐ dào zuì shì rénjiān mặt phẳng Lưu Đới đội đến đội nhân gian không đến đội đại 天家 Wù chuǎng tiān jiā Đạn Đạn đạo Thiên Gia 名余放下手中砂 Quàn yú fàngxià shǒuzhōng shān chỉ ta buông Địcát cát trong tay 张口欲唱声协小名 Zhāngkǒu yù chàng shēng quê yǎ 是电视时时 hát yội đầu cameratạn 粉面抾衣叫个假 Fěn miàn pī yī jiào gè jiǎ Mặn đội yī jiào gè jiǎ Mạn hội yī jiào gè jiǎ Mạn đến áo tại là độ tại đến 余来安安安安安下 Lián yú lái ānzuò xià bù gǎn zhānrǎn fó qián chá Thường ta đến khách sạn, không đến chế chến thết Phạt 只作凡人赴雪月风花 Zhǐ zuò fánrén fù xuě yuè fēng huā Cho làm người đến nơi phong hoa ngọc nguyệt đến đến đến 打散结发扣 Rào guò yānzhī lóu dǎ sàn jié fà kòu Vòng qua Yết chi đếu, phá tan hại duyên lãng tóc 唱的全都那情深不寿 Chàng de quán dōu shì nà qíng shēn bú shòu Hát lên tiên là tình入队小入入得束门不回首 Rù de cǐ mén bù huíshǒu Leều: động hội không quay đười động 宣之于口 Wúxū xuān zhī yú kǒu Cấn đội đi nội bộ đội trưởng zhēyǎn Nà fēngyǔ piáopō de cán lòu bēi yǐ jiù Mưa gió 高 bēi yǐ jiù Mưa gió 高b bạt moi xí đại tàn, bia thay củ 戏子多秋 Xì tử duō qiū Kiếp con hát điền qua bảo mău thu 可怙一处情深旧 Kělián yí chù qíng shēn jiù Động đến hại tình xưa 满座衣冠皆老朽 Mǎnzuò yīguān jiē lǎoxiǔ Rạp tiến của 黄故事无止休 Huángquán gùshi wú zhǐ xiū Câu mò đến lỗ vàng không sốmềmụ 戏无骨难生来 可过一折又重头 Xì wú gǔ nán zuǒyòu huàn guò yì zhé yòu sangtóu Kích không có qêt màn 小是人间不可留 Zhǐ dào zuì shì rénjiān bùnéng liú Chọn đội định cuối nhân gian không đến với đại đội tạn tại Wù chuǎng tiān jiā Leập tại đầu Thiên Gia 廲余放下手中砂 Quàn yú fàngxià shǒuzhōng shā Khuyên ta buông hấc cát trong tay 送那人御街打马 Sòng nà rén yù jiē dǎ mǎxây đười đội xe nười đăi phố 才子佳人断佳话 Cáizǐ jiārén duàn jiāhuà Tài kiệt giai đoạn y giaiệi tại 余来苦师下汌 jiārén duàn jiāhuà Tài kiệt giai đoạn y giaiệi tại 余来苦师下汌不南佶 lái xe Lián y得佬kǔ yàn xià qiú bùdé fó qián chá Thường ta đến, mỹ xuất đến, của không định chén trà một Phật 只留三寸土种二月花 Zhǐ liú sān cùn tǔ zhòng èr yuè huā Chọn dục ក្រ ba tấc tạn tại hoa hải ក្រ ង្រ កា នា ប្រ្រ្រា ប្រ្រ្រា ប្រ្រ្រា ប្រ្រ្រា ប្រ្រ្រា ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ►Shoppe : ►Lazada : ►Cửa hàng Tiktok : ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬ ▬ #ntpoptics #biettriky #biettrikyremix #biezhiji #别知己 #phimhongkong .

Từ khóa của Từ Cửu Môn Hồi Ức Remix (辞九门回忆) | Phim HongKong Lưu Đức Hoa, Chung Tử Đơn Mới Nhất 2022: phim hongkong

Thông tin khác của Từ Cửu Môn Hồi Ức Remix (辞九门回忆) | Phim HongKong Lưu Đức Hoa, Chung Tử Đơn Mới Nhất 2022:
Video này hiện tại có 1748524 lượt view, ngày tạo video là 2022-06-30 13:31:28 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=aZ5gsTZL5SA , thẻ tag: #Từ #Cửu #Môn #Hồi #Ức #Remix #辞九门回忆 #Phim #HongKong #Lưu #Đức #Hoa #Chung #Tử #Đơn #Mới #Nhất

Cảm ơn bạn đã xem video: Từ Cửu Môn Hồi Ức Remix (辞九门回忆) | Phim HongKong Lưu Đức Hoa, Chung Tử Đơn Mới Nhất 2022.

Trả lời